Hakkımızda

KVKK

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK A.Ş.  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK A.Ş. (“KOÜ Teknopark”) 4691 sayılı ‘’Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’’ kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgesinin (bundan böyle ‘’TGB’’ olarak ifade edilecektir) yönetiminden ve işletmesinden sorumlu olan yönetici şirket konumundaki tüzel kişiliktir. KOÜ Teknopark Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği, 6698 sayılı Kanun ve KOÜ Teknopark’ın tabi olduğu sair mevzuat hükümleri gereğincehukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

a) Veri Sorumlusu 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK A.Ş.  (“KOÜ Teknopark, ŞİRKET”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanmakta ve işlenmektedir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

KOÜ Teknopark tarafından, bünyesinde yer alan firma yetkilileri ve çalışanları, çalışanları, potansiyel müşterileri, çalışan adayları, resmî kurum temsilcileri ve çalışanları, iş ortakları ve tedarikçilerinden;

 • Kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, sağlık bilgisi, performans bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, biyometrik veri bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi kategorilerinde özel nitelikli kişisel veri ve kişisel veri (İkisi birlikte “Kişisel Veri” olarak anılacaktır.) toplanmaktadır. 

Toplanan kişisel verileriniz;

- Ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak, 

- KOÜ Teknopark, tabi olunan 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri çerçevesinde, kanun kapsamındaki söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmek, 

- Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,

- KOÜ Teknopark, Ön Kuluçka ve Kuluçka Merkezi’nde faaliyet göstermek isteyen girişimci, yatırımcı vb. gerçek kişilerden   kişisel verilerini    ve  girişim   şirketlerinin   gerçek kişi imza yetkililerinin  ve gerçek kişi şirket ortaklarının  kişisel verilerini girişimcilik ekosistemin gelişmesine katkı sağlamak,  söz konusu kuluçka merkezinde  faaliyet göstermek isteyen adaylar ile iletişim kurabilmek,   faaliyet göstermek isteyen tüm adayların gerekli donanıma sahip olup olmadıklarını test ve tespit etmek,

- TUBİTAK BİGG Programı kapsamında, programa başvuran gerçek kişi girişimcilerden kişisel verilerini ve tüzel kişi girişim şirketlerinin imza yetkililerinin ve gerçek kişi şirket ortaklarının kişisel verilerini kendileri ile iletişime geçebilmek ve programa başvuruda bulunan girişimcilerin TÜBİTAK tarafından belirlenmiş kriterlere uygun olup olmadığını test etmek ve tespit etmek,

- TÜBİTAK’ın BİGG TEPE Programı kapsamında, KOÜ Teknopark’a başvuru yapan girişimciler arasından uygun göreceği girişimciyi değerlendirmek ve bu kapsamda uygun gördüğü hibeyi ödemesinin sağlanması,

- KOÜ Teknopark’ın faaliyet göstermiş olduğu yerleşkesine her ne sebeple olursa olsun bulunan firma/çalışan gelen tüm ziyaretçilerin kişisel verileri KOÜ Teknopark’ın faaliyet göstermiş olduğu yerleşkenin güvenliğinin sağlanması, ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

- Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak ŞİRKET’in tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek,

- KOÜ Teknopark’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; ŞİRKET tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmek,

- Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak,

amaçlarıyla işlenmektedir. 

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda yer alan b) bölümünde belirtilen işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ile sınırlı ve tamamı için geçerli olmak üzere; 

-  Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na,

- Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi dahilinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurulu ve Kocaeli Üniversitesi’ne,

- KOÜ Teknopark’ın iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine, şirket yetkililerine, danışmanlarına,

- Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,

-  Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,

-  Sunucuları yurt dışında bulunan bulut hizmet sağlayıcılarına,

- Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, gönderilerin size teslimini gerçekleştiren kargo şirketlerine aktarılmaktadır.

Veri Aktarılan Kişiler

Tanım

Aktarım Amacı

İş Ortağı

Koü Teknopark TGB’de Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinin gelişmesi, girişimcilik misyonundan hareketle ekosistemin gelişmesi ve teşvik edilmesi amacıyla yürüttüğü projeler kapsamında iş birliği ve iş ortaklığı kurduğu gerçek ve tüzel kişi tarafları tanımlamaktadır.

İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak.

Tedarikçi

Koü Teknopark’ın emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak Koü Teknopark’a hizmet sunan tarafları tanımlamaktadır.

Koü Teknopark’ın tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Koü Teknopark’ın faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Koü Teknopark’a sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak.

Danışman

Koü Teknopark’a sözleşme temelli olarak danışmanlık veren tarafları tanımlamaktadır.

Koü Teknopark’ın faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli danışmanlık hizmetlerinin Koü Teknopark’a gereği gibi sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak.

Hissedarlar

Koü Teknopark hissedarı tüzel ve gerçek kişileri tanımlamaktadır.

Koü Teknopark’ın ve TGB’nin faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetimin sağlanması ve denetim amacıyla sınırlı olarak. 

Şirket Yetkilileri

Koü Tekopark yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile diğer yetkili gerçek kişileri tanımlamaktadır.  

Koü Teknopark’ın ve TGB’nin faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetimin sağlanması ve denetim amacıyla sınırlı olarak. 

Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Özel Hukuk Kişileri

Koü Teknopark’tan bilgi, belge ve sair dokümanları almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk kişilerini tanımlamaktadır. 

İlgili kişilerin yetkisi dahilinde talep ettiği amaçlarla sınırlı olarak. 

 

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz, hem tamamen veya kısmen otomatik yollarla hem de veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle;

Doğrudan sizin tarafınızdan veya sizin adınıza hareket etmeye yetkili kişiler tarafından; anlaşmalı internet siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, destek hizmeti verdiğimiz / aldığımız kurumlar ile her türlü mevzuat veya sözleşme dahilinde işlem yapılan gerçek ve / veya tüzel kişiler ve doğrudan otomatik sistemler (İnternet sosyal medya hesaplarımız) ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda;

Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması, 
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması,
 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması, 
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması,
 • Açık rızanızın bulunması

şeklindeki hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır. 

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda KOÜ Teknopark talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için Kurul’un belirlediği tarife uyarınca işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da KOÜ Teknopark’a daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. KOÜ Teknopark’ın cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. 

 

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun,bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak KOÜ Teknopark’ın Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Vatan Caddesi No: 83 41275 Yeniköy – Başiskele / KOCAELİ adresine verebilirsiniz. Başvuru formuna buradan erişebilirsiniz.

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı kvkk@kouteknopark.com  e-posta adresine yapabilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı kouteknopark@hs03.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, ŞİRKET tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, ŞİRKET kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Burada en önemli olan husus toplanan kişi gruplarının, veri kategorilerinin veya işleme amaçlarının eksik olmamasından ziyade doğru ve güncel olması ve geleceğe yönelik herhangi bir belirsizlik içermemesi, okuyan kişiyi şüphede bırakmaması gerekliliğidir.