Destekler

TÜBİTAK DESTEKLERİ

Amaç
Ülkemiz sanayisine kurumsal Ar-Ge yeteneği kazandırarak evrensel teknolojiye katkı sağlar hale getirmek için, Türkiye’de yerleşik katma değer yaratan kuruluşların Ar-Ge ve yenilikçi projelerini desteklemektedir.

Kimler Başvurabilir?
Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri başvuru yapabilirler.

Proje Süresi
Proje destekleme süresi proje bazında en fazla 36 aydır.

Proje Bütçesi

 • 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Programın destek oranı %75 olarak uygulanır

Desteklenen Gider Kalemleri:

 • Personel giderleri,
 • Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri,
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
 • Malzeme ve sarf giderleri,
 • Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
 • Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

Başvuru Tarihleri
Başvurular yılın her günü sürekli olarak açıktır. Program hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Amaç
Bu programla, üniversite, araştırma altyapısı, kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Kimler Başvurabilir?
Sektörüne bakılmaksızın;

 • Firma düzeyinde katma değer yaratan,
 • Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden sermaye şirketleri ile Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,
 • Vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve ilgili mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüleri ortak proje başvurusunda bulunur.

Proje Süresi
Proje desteklenme süresi proje bazında en fazla 24 aydır.

Proje Bütçesi

 • Proje bütçesi üst sınırı 1.000.000TL’dir.
 • Ayrıca Proje Teşvik İkramiyesi ve destek kapsamına alınan proje bütçesinin %5’i Proje Kurum Hissesi TÜBİTAK tarafından ödenir.
 • TÜBİTAK’ın karşılayacağı bütçe oranı, Müşteri Kuruluş KOBİ ise proje bütçesinin %75’i, Büyük ölçekli ise %60’ıdır. Kalan tutar Müşteri Kuruluş tarafından karşılanacaktır.
 • Müşteri Kuruluş ve TÜBİTAK’ın Yürütücü Kuruluş tarafından açılacak proje özel hesabına aktaracakları tutarlar, proje başlangıç tarihinden başlayacak şekilde tanımlanan 6’şar aylık dönemlerdeki proje giderlerine orantılı olarak ve taksitler halinde yapılacaktır.
 • Yürütücü Kuruluş, Müşteri Kuruluştan dönemsel bütçenin %10’unu aşmamak kaydıyla hizmet alabilecektir, bu kapsamda müşteri kuruluş proje sorumlusunun giderleri de desteklenebilecektir. Böylece müşteri kuruluşun projeye sağladığı katkı payının bir bölümü, hizmet alımı karşılığında müşteri kuruluşa geri ödenebilecektir.
 • Farklı üniversitelerden araştırmacılar aynı proje ekibi içinde yer alabilecektir.
 • Proje Teşvik İkramiyesi, 6 aylık dönemlerin teknik değerlendirmesi yapıldıktan sonra proje ekibindeki araştırmacılara ödenecektir.

Desteklenen Gider Kalemleri:

 • Personel giderleri,
 • Seyahat giderleri,
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
 • Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
 • Malzeme ve sarf giderleri.

Başvuru Tarihleri
Başvurular yılın her günü sürekli olarak açıktır. Program hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Amaç
1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

 • 1507 KOBİ Ar-Ge Destek Programı çağrılı olarak yürütülmektedir.
 • Çağrı duyurusunda aksi belirtilmediği sürece projeler için konu sınırlaması yoktur. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarındaki Ar-Ge projeleri için başvuru yapılabilir.

Kimler Başvurabilir?
Programa Uygulama Esasları’nda belirtilen, TÜBİTAK destekli proje sayısı sınırlaması dahilinde kalan KOBİ’ler başvurabilir.

Proje Süresi
Proje desteklenme süresi proje bazında en fazla 18 aydır.

Proje Bütçesi

 • Proje bütçesi üst sınırı 600.000 TL’dir.
 • İkisi ortaklı olmak kaydıyla firmanın ilk 5 projesinin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır.
 • Destek oranı, Ar-Ge nitelikli proje harcamaları için %75 hibe destek verilir.
 • Projesi başarıyla tamamlanan kuruluştaki proje fikir sahibi araştırmacıya 7.500 TL teşvik ödülü verilecektir.

Desteklenen Gider Kalemleri:

 • Personel giderleri,
 • Seyahat giderleri,
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
 • Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
 • Malzeme ve sarf giderleri.

Başvuru Tarihleri
Başvurular yılın her günü sürekli olarak açıktır.

Program hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Amaç
Programın amacı, uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye’de yerleşik kuruluşlara sağlanacak destekle, ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlamasıdır.

Kimler Başvurabilir?
Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri başvuru yapabilirler.

Proje Süresi
Programa başvuruda bulunacak projelerin destek süresinde ve proje bütçelerinde uluslararası çağrı duyurularında aksi belirtilmediği sürece herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Proje Bütçesi

 • Bu program kapsamında destek almaya hak kazanan büyük ölçekli firmaların Ar-Ge projelerinin uygun bulunan proje harcamalarının en fazla %60, KOBİ’lerin proje harcamalarına da %75 oranında hibe destek sağlanması öngörülmektedir.

Desteklenen Gider Kalemleri:

 • Personel giderleri,
 • Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri,
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
 • Malzeme ve sarf giderleri,
 • Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
 • Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

Başvuru Tarihleri
Başvurular yılın her günü sürekli olarak açıktır. Program hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Amaç
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında sunulan Ar-Ge projelerinin desteklenmesi de 1511 programının hedefleri arasındadır. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından sağlanan destek ve teşviklerin orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir programdır. Bu program kapsamında, Türkiye için kritik öneme sahip ve gelecek potansiyeli yüksek ürünlerin ülke içinde üretim kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 • Bu program kapsamında desteklenecek projelerin konu ve kapsamı, başvuruya ilişkin koşullar çağrı duyurusunda belirtilecektir.

Kimler Başvurabilir?
Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esaslarında belirtilen şartları sağlayan, firma düzeyinde katma değer oluşturan Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir.

Proje Süresi
Çağrı duyurusunda belirtilmektedir.

Proje Bütçesi

 • Bu program kapsamında desteklenecek projelerin konu ve kapsamı, başvuruya ilişkin koşullar çağrı duyurusunda belirtilecektir.
 • Programda proje limitleri çağrı duyurusunda belirlemek üzere, destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 olarak uygulanacaktır,
 • Kabul edilen bütçenin %10’u kadar tutar genel gider ödemesi olarak destek kapsamına ilave edilecektir,

Desteklenen Gider Kalemleri:

 • Personel giderleri,
 • Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri,
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
 • Malzeme ve sarf giderleri,
 • Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
 • Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri,
 • Projenin Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek amacıyla proje kapsamında gerçekleşen; destek personeli, elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme, vb.

Başvuru tarihleri, çağrı duyurusunda belirtilmektedir.

Program hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Amaç

Yükseköğretim kurumları, araştırma altyapıları, kamu kurumları, kamu araştırma merkez ve enstitüleri ve erken aşama teknoloji şirketleri tarafından yürütülen araştırma, geliştirme ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan ve patent ile korunan teknolojilerin lisanslama veya devir yolu ile Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerine aktarılması hedeflenmektedir.

 

Kimler Başvurabilir?

Müşteri kuruluş tanımına uyan sermaye şirketleri ve teknoloji sağlayıcı kuruluş tanımına uyan yükseköğretim kurumları, araştırma altyapıları, kamu kurumları, kamu araştırma merkezi/enstitüleri, teknoloji transfer ofisleri veya 4691 sayılı Kanun’a göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren sermaye şirketleri bu Çağrı kapsamında proje önerisi sunabilir.

Çağrı kapsamında bir Müşteri Kuruluş en az bir Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun ortak başvuruları kabul edilecektir.

*Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş: Üniversiteler, araştırma altyapıları, teknoloji geliştirme bölgesi şirketleri ve teknoloji transfer ofisleri olarak nitelendirilmektedir.

**Müşteri Kuruluş: Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu ve ulusal veya uluslararası patentler ile korunan teknolojileri lisanslama ya da devir yolu ile edinerek ekonomik değer oluşturmayı hedefleyen ve Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi olarak tanımlanmıştır.

 

Proje Süresi

Projeler en fazla 60 ay süre ile desteklenecektir.

 

Proje Bütçesi

Bu Çağrı kapsamında desteklenecek projelerin kabul edilen bütçelerinin toplamı en fazla 30.000.000 TL (otuz milyon Türk Lirası) olacaktır.

Başvurulan projelerin bütçesi en fazla 2.000.000 TL (iki milyon Türk Lirası) olacaktır.

 

Desteklerin Gider Kalemleri

Destek oranı üst sınırı büyük ölçekli Müşteri Kuruluşlar için %60, KOBİ ölçeğindeki Müşteri Kuruluşlar için %75’tir. Patentlerin devredilmesi veya lisanslanmasına uygulanacak destek oranı her bir patent için aşağıdaki oranlara göre belirlenecektir:

 • Temel destek oranı %25’tir.
 • Müşteri Kuruluşun KOBİ niteliğinde olması durumunda destek oranına %15 ilave edilir.
 • Müşteri Kuruluşun Çağrı Duyurusu ekinde yer alan yüksek teknoloji sektörlerinde faaliyet göstermesi veya lisanslanan patentin yüksek teknoloji IPC sınıflarından birini içermesi durumlarında destek oranlarına %15 ilave edilir.
 • EPO, JPO, KIPO, CNIPA veya USPTO nezdinde tescil edilmiş patentler için destek oranına %10 ilave edilir.
 • Müşteri Kuruluşun bir ya da daha fazla teknoloji sağlayıcı kuruluştan en az iki patenti lisanslaması ya da devralması durumunda destek oranına %10 ilave edilir.
 • Proje kapsamında lisanslanan veya devredilen patentlerin uygulamaya alınması için Müşteri Kuruluşun Teknoloji Sağlayıcı Kuruluştan yapacağı eğitim ve danışmanlık işlerine ait hizmet alımı giderlerine KOBİ ölçeğindeki müşteri kuruluşlar için %75, büyük ölçekli müşteri kuruluşlar için %60 destek oranı uygulanır. Eğitim ve danışmanlık hizmeti tutarı, toplam destek kapsamına alınan tutarın %25’ini geçemez.
1702 – 2021 – 2 Çağrı Takvimi
Çağrının açılış tarihi12 Temmuz 2021
Kuruluş bazlı ön kayıt son tarihi19 Kasım 2021, saat 17:30
Proje başvurularının PRODİS üzerinden alınması**13 Eylül 2021
Çağrı kapanış tarihi***29 Kasım 2021, saat 23:59
Proje başvurularındaki eksik belgelerin tamamlanması23.2.2.’de belirtildiği şekilde proje önerisi ekinde sunulması gereken belgelerden eksik olanların talep tarihinden itibaren en geç 14 takvim günü içerisinde tamamlanması gerekir.
Destek başlangıç tarihi1 Ocak 2022

NOTLAR:

1. Başvuru yapabilmek için kuruluş bazlı ön kayıt belgelerinin TÜBİTAK’a ulaştırılması gerekir. Belirtilen tarih, gerekli evrakların TÜBİTAK’a evrak girişinin yapılacağı son tarihtir. Ön kayıt evrakları süresi içinde TÜBİTAK’a ulaşmayan başvurular işleme alınmaz.

2. Daha önce kuruluş bazlı ön kayıt onayı alan kuruluşlar tekrar kuruluş bazlı ön kayıt yaptırmayacak ve ön kayıt evrakı göndermeyecektir.

3. Proje önerisinin PRODİS’ten gönderilmeye başlanacağı tarihtir. Gönderim için kuruluş bazlı ön kayıt onayı gerekir.

4. Proje önerisinin PRODİS’ten gönderileceği son tarihtir.

5. TÜBİTAK’ın, tespit ettiği eksikliklerin giderilmesini istediği durumda, düzeltme için azami süredir. PRODİS’te açılan revizyonun tamamlanma süresini ifade eder.

Program hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Amaç

KOBİ’lerin Ar-Ge ile geliştireceği ve potansiyel müşterisi hazır olan yenilikçi ürünlerin/süreçlerin, bir Müşteri Kuruluş eşliğinde geliştirileceği ortaklı projeleri desteklemek; iş birliklerinin artırılması ve Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlamak amaçlanmaktadır.

 

Kimler Başvurabilir?

 • Çağrıya bir Müşteri Kuruluş ve en az bir Tedarikçi Kuruluşun ortak başvuru yapması ve Tedarikçi Kuruluşun KOBİ ölçeğinde olması şartı bulunmaktadır.
 • Başvuru ve destek süreçleri TÜBİTAK ile Müşteri Kuruluş arasında yürütülecektir.
 • Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından, ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projeleri desteklenebilecektir.
 • Proje önerilerinin Tedarikçi Kuruluşun yapacağı çalışmaları kapsaması gerekmektedir ve pazar araştırması ve ekonomik yapılabilirlik incelemesi son derece önem taşımaktadır.
 • Tedarikçi Kuruluşun, Ar-Ge çalışmalarını yürüterek ürünü (veya süreci) geliştirmesi, Müşteri Kuruluşun projenin hedeflendiği şekilde yürütüldüğünü takip etmesi beklenmektedir.

Müşteri Kuruluş*: Ar-Ge’ye dayalı çözüme ihtiyacı olan, bu ihtiyacının karşılanması amacıyla Tedarikçi Kuruluşla iş birliği sözleşmesini imzalayan, sektörüne ve ölçeğine bakılmaksızın, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerini ifade eder.

Tedarikçi Kuruluş**: Müşteri Kuruluş ile iş birliği anlaşması yapan ve proje kapsamında Ar-Ge çalışmalarında yer alan Türkiye’de yerleşik KOBİ ölçeğinde sermaye şirketini ya da şirketlerini ifade eder.

 

Proje Süresi

Proje süresi; 1. Ürün/süreç geliştirme ve 2. Ticarileşme olmak üzere iki aşamadan oluşur. Ürün/süreç geliştirme aşaması en fazla 24 aydır. Destek süresi uzatılsa dahi bu süre aşılmaz. Ticarileşme aşaması: Proje sonuçlarının takibi amacıyla kullanılan süredir. En fazla 24 aydır. Destek kararı alınan projeler için bu süreyi TÜBİTAK belirler. Bu aşamaya dair giderler desteklenmez. Tüm projeler için başlangıçta varsayılan ticarileşme süresi 24 ay olacaktır.

 

Proje Bütçesi

Proje bütçesi en fazla 2.500.000 TL olacaktır.

 

Desteklerin Gider Kalemleri

Yalnızca, Tedarikçi Kuruluşun projenin ürün/süreç geliştirme aşamasına ait olan aşağıdaki giderleri desteklenir:

 1. Personel giderleri.
 2. Seyahat Giderleri.
 3. Danışmanlık giderleri

ç) Hizmet alımı giderleri

 1. Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri.
 2. Malzeme ve sarf giderleri

 

Destek Oranı: Müşteri kuruluş izleme aşamasında dönem raporunda beyan edilen giderin %40’ını Tedarikçi Kuruluşa öder. TÜBİTAK giderleri değerlendirir ve belirleyeceği “kabul edilen harcama tutarının” %40’ını Tedarikçi Kuruluşa hibe destek olarak verir. Kalan kısmı Tedarikçi Kuruluş kendisi karşılamış olur.

 Çağrının açılış tarihi: 12 Temmuz 2021

Kuruluş bazlı ön kayıt son tarihi: 15 Ekim 2021, saat: 17:30

Proje Başvurularının PRODİS üzerinden alınması: 16 Ağustos 2021

Çağrı kapanış tarihi:12 Kasım 2021, saat 23:59

NOT: Ayrıntılar ve açıklamalar için çağrı duyurusuna bakınız.

 

Program hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.