Destekler

KOSGEB DESTEKLERİ

Amaç

Desteklenecek AR-GE ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretmelerini sağlamaktır.

Proje Bütçesi

 • Proje üst sınırı 750.000 TL’dir.
ARGE İNOVASYON DESTEK PROGRAMIDESTEK ÜST LİMİTDESTEK ORANI (%)
Kira Desteği - Teknopark İçi 30.00075
Kira Desteği - Teknopark Dışı24.000 
Makine-Teeçhizat,Donanım,Hammadde ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği150.00075*
Makine-Teeçhizat,Donanım,Hammadde ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)300.00075*
Personel Gideri Desteği150.000100
Başlangıç Sermayesi Desteği20.000100
Proje Danışmanlık Desteği25.000 
Eğitim Desteği10.000 
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği20.000 
Proje Tanıtım Desteği5.00075
Yurt içi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti /Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği15.000 
Test, Analiz ve Belgelendirme Desteği25.000 

 

* Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.

 

Detaylar için KOSGEB Websitesini ziyaret ediniz.

Amaç

a) Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini

b) Orta – yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.

Proje Bütçesi

 • Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda
  • Düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti
   • geri ödemeli 700.000 TL
   • geri ödemesiz 300.000 TL
   • toplam 1.000.000 TL’dir.
  • Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti
   • geri ödemeli 3.500.000 TL
   • geri ödemesiz 1.500.000 TL
   • toplam 5.000.000 TL’dir.
  • Orta – yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda desteklerin üst limiti
   • geri ödemeli 4.200.000 TL
   • geri ödemesiz 1.800.000 TL
   • toplam 6.000.000 TL’dir.
 • Ayrıca erken ödeme talebinde uygulanan üst limitlerde Erken ödeme tutarı, desteklemeye ilişkin ilk kurul kararında belirtilen tahmini geri ödemeli destek tutarının %35 (otuz beş)’ini geçemez ve her hâlükârda destek üst limitinin %25 (yirmi beş)’ini aşamaz.” hükmü ile uyumlu olacak şekilde “Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünler” kapsamında gelen başvurular için tahmini geri ödemeli destek tutarında 4 milyon 200 Bin TL dikkate alınacaktır.
 • Bu destek programı kapsamında uygulanacak destek oranı %60 olup; destek tutarının %70’i geri ödemeli ve %30’u geri ödemesiz olarak verilir.

 

Desteklenen Gider Kalemleri

Destek Süresi: Yatırım Projesi Süresi: Azami 36 Ay

Destek Üst Limitleri: Düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700.000 TL ve geri ödemesiz 300.000 TL olmak üzere toplam 1.000.000 TL’dir. Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 4.200.000 TL ve geri ödemesiz 1.800.000 TL olmak üzere toplam 6.000.000 TL’dir.

Destek KalemleriDestek Oranları
a) Makine-teçhizat desteği*%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli
b) Üretim hattı tasarım giderleri desteği%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli
c) Yazılım giderleri desteği*%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli
ç) Personel gideri desteği%100 Geri ödemesiz
d) Eğitim ve danışmanlık desteği%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli
e) Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

 

*Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına%15 ilave edilerek %45 olarak uygulanır. Geri ödemeli destek oranından aynı oran azaltılarak %55 olarak uygulanır.

Proje Süresi

Program kapsamında, proje süresi ek süreler de dahil olmak üzere azami 36 aydır.

Program hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Amaç
İmalat sanayi sektöründe, milli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için;

 • Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,
 • KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Başvuru yapılabilecek Proje Teklif Çağrıları

 • 2020 – 01 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi”
  Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler; imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren ürün / yazılımlarında katma değer artırıcı iyileştirmeler yapmak ve/veya geliştirdikleri ürün / yazılımlarını ticarileştirmek için proje sunabilecektir.
 • 2020 – 02 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin artırılması”
  İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecektir.
 • KOBİ’lerin proje sunabileceği konu başlıkları “İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin artırılması”
1Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı
2İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti
3İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri
4İmalar Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri
5Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri
6İmalat Sanayinde Siber Güvenlik
7İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri
8İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri

Projeye Kimler Başvuru Yapabilir?

Proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerekmektedir.

Proje Süresi
En az 8, en fazla 36 aydır.

Proje Bütçesi
Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına geri ödemesiz destek en fazla 300.000 TL, geri ödemeli destek en fazla 700.000 TL destek verilebilecektir.

Destek oranı %60’tır. Bu oran üzerinden hesaplanacak desteğin %70’i geri ödemeli, %30’u geri ödemesiz destek olarak ödenir.

Personel desteği oranı, belirli limitler dahilinde geri ödemesiz %100’dür.

Desteklenen Gider Kalemleri:
Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, stopaj, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde Kurul tarafından belirlenir.

Başvuru Tarihleri
Proje çağrısı için başvuru sistemi 17 Eylül 2020 günü saat 23:59’da kapatılacaktır. Son başvuru tarih ve saatinden önce başvuru sahibi tarafından onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Program hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.