18

Nis

2024

Teknoparklarda Güncel Mevzuat Düzenlemeleri Eğitimi

TEKNOKENTLERDE 
VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİM BAŞLIKLARI 

A. KURUMLAR VERGİSİ

 1. Kurumlar Vergisinde "İstisna" Ne Demektir? 

 • Teknoparktaki İşlemler Nasıl Muhasebeleştirilir?
 • İlk Madde ve Malzeme Giderleri
 • Amortismanlar
 • Teknoparklarda kiralanan gayrimenkuller için yapılan harcamalardan (özel maliyet bedellerinden) Ar-Ge hesabına pay verilir mi?

2. Genel Giderler 

3. Personel Giderleri

 4. Yurt Dışında Yapılan Harcamalar 

5. Yurt Dışından Alınan Hizmetler 

6. İstisna Kazancın Tespiti ve Muhasebeleştirilmesi 

 • Gayrimaddi hakkın ortaya çıkması/tescili
 • Gayrimaddi hakkın ortaya çıktığı tarih ne şekilde belirlenecektir?
 • Ortaya çıkan hakkın amortismanı
 • Ar-Ge projesi devam ederken amortisman ayrılmaya başlanabilir mi?
 • Gayrimaddi hakkın satışının muhasebeleştirilmesi • Ar-Ge faaliyetinin başarısız olması

7. İstisnanın Kapsamı ve Şartları 

 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen teknokentlerde faaliyet gösterilmesi
 • Kazancın sadece teknokentlerdeki Ar-Ge, yazılım ve tasarıma dayalı üretim faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden olması
 • Gemi dizayn faaliyeti teknokent istisnası kapsamında değerlendirilir mi?
 • Bölge içi ve dışı faaliyetlerden elde edilen kazanç ayırımının yapılması
 • Teknoparklardaki işletmelerin vade farkı ile kur farkı gelirleri istisna kapsamında değerlendirilir mi?
 • Bitmemiş Ar-Ge projelerinin satışı istisnaya tabi olacak mıdır?

8. Belgelendirme ve Hesaplama Şartı (Yeni BKK Uygulaması)

 • Kapsam Dışında Kalan Durumlar/Uygulamalar/Kişiler
 1. Diğer teşvikler

9. İstisna Dışı Kazançlar 

 • Ar-Ge, yazılım ve tasarım faaliyetleri dışındaki ticari işlemlerden elde edilen gelirler
 • Ar-Ge, yazılım ve tasarım kapsamında olmakla birlikte Bölge dışında yürütülen faaliyetlerden elde edilen gelirler
 • Diğer gelirler

10. Hibeler 

11. Teknoparklarda Gerçekleştirilen Seri Üretim Faaliyetleri

 12. Bir Faaliyetin Seri Üretim Olup Olmadığı Nasıl Tespit Edilir? 

13. Seri Üretim Kazancının İçindeki Gayrimaddi Hak Tutarı Nasıl Belirlenir? 

14. Teknoparklarda Faaliyete Geçilmeden Önce Başlatılmış Projeler 

15. Projelerin Bölge İçine veya Dışına Devrolması 

 • Projelerin başka bir teknoloji geliştirme bölgesine devredilmesi
 • Projelerin bölge dışına devredilmesi
 • Bölge dışına devredilen projenin başarılı olması
 • Bölge dışına devredilen projenin başarısız olması
 • 16. Teknokent Faaliyetlerinden Zarar Edilmesi
 • 17. Teknokent İstisnasında E-Beyanname Uygulaması
 • Şirketin karlı olması - teknoparktan kazanç elde edilmesi
 • Şirketin zararlı olması - teknoparktan kazanç elde edilmesi
 • Şirketin karlı olması - teknoparktan zarar edilmesi
 • Şirketin zararlı olması - teknoparktan zarar edilmesi

18. E-Beyanname Ekindeki Teknopark Bölümü 

19. Geçici Kurumlar Vergisi Beyannamesine Teknopark İstisnası Nasıl Dahil Edilir? 

20. Gelir Vergisi Mükellefleri Teknokent İstisnasını Beyannamelerine Ne Şekilde Dahil Edeceklerdir?

Geçici Gelir Vergisi Beyannamesine Teknopark İstisnası Nasıl Dahil Edilir?

Teknokent Kar/Zararının Ticari Bilançoda Gösterilmesi

Teknoparklarda Gelir ve Kurumlar Vergisi Tevkifat Uygulamaları

İstisna Kazançlarla İlgili Beyan ve Bildirim Yükümlülüğü

Teknoparklardaki İşletmelerin YMM Raporu İbraz Etmesi Gerekli Midir?

Teknokentlerde Sipariş Üzerine Yapılan Projeler

Teknokentlerde Temel Bilimler Desteği/Hibesi Uygulaması

 • Hibe kapsamındaki personel üst sınırı
 • Hibe kapsamındaki personelin işe başlama tarihi
 • Destek ödemeleri
 • Hibenin vergilendirilmesi

B. YAZILIM SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI

C. TEKNOKENTTE ÇALIŞAN PERSONELİN GELİR VERGİSİ İSTİSNASI

21. İstisna Kapsamına Giren Personel

a) Kamu personeli 

b) Yönetici şirketlerde çalışan personel

c) Geçici ve sözleşmeli personel

ç) Şirket ortaklarının ve yönetim kurulu üyelerinin durumu 

d) Emekli personelin durumu 

e) Serbest meslek erbabına ödenen tutarlar 

f) Başka firmaların çalışanlarına ödenen tutarlar

 g) Yabancı uyruklu personel 

22. İstisna Kapsamına Giren/Girmeyen Ödemeler 

23. İstisnaya tabi ücret ödemeleri 

24. İstisnaya tabi ücretin belirlenmesi 

 • İş Kanununa göre ödenen telafi çalışmasına ilişkin ücretler istisna kapsamında mıdır?
 • Şirket ortaklarına ödenen huzur hakları, gelir vergisi istisnası kapsamında değerlendirilir mi?
 • • İhbar tazminatı istisnaya konu edilir mi?
 • • Doğum, süt, evlilik, ölüm, mazeret izni ile hasta/raporlu olunan süreler teşvik kapsamında değerlendirilir mi?

25. Bölge Dışında Geçen Sürelere İlişkin İstisna Uygulaması

 26. Teknokent Dışında Proje Kapsamında Geçirilen Süreler 

27. Teknokentlerde Lisansüstü Eğitim Kapsamında Bölge Dışında Geçirilen Süreler 

28. Gelir Vergisi İstisnası Uygulaması

 29. Gelir Vergisi İstisnası ile Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Muhasebeleştirilmesi 

30. Bildirim Verilmesi ve Muhtasar Beyanname 

31. Diğer Hususlar

D. HARÇ VE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI

 • Harç İstisnası
 • Damga Vergisi İstisnası
 • Muhtasar beyanname üzerinden ödenen damga vergisi istisnaya tabi midir?
 • Kıdem tazminatı ödemeleri damga vergisi istisnasına konu edilir mi?

E. TEKNOKENTLERDE GÜMRÜK VE DAMGA VERGİSİ İLE FON VE HARÇ İSTİSNASI

 • Gümrük vergisi
 • Fonlar
 • Damga vergisi ve harç

F. TEKNOKENT İŞLETMELERİNE SERMAYE DESTEĞİNDE GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİM TEŞVİKİ 

 • İndirimden Yararlanacaklar
 • İndirim Uygulaması
 • İndirim Şartları/Sınırları
 • Üst sınır tutarı
 • Öz sermayenin %20' si
 • Beyan edilen gelirin/kurum kazancının %10'u
 • İndirime İlişkin Örnek

G. TEKNOKENTLERDE MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMLARINDA KDV İSTİSNASI 

 • İstisna Kapsamındaki Makine ve Teçhizat
 • İstisna Uygulaması
 • Makine ve Teçhizatın 3 Yıl İçinde, Belirlenen Faaliyetler Dışında Kullanımı veya Elden
 • Çıkarılması
 • Örnek Uygulama

H. TEKNOKENTLERDE YAPILAN TASARIM FAALİYETLERİNE YÖNELİK ÖZEL DÜZENLEMELER 

 • Kurumlar Vergisi İstisnası
 • Teknokentlerdeki Tasarım Harcamaları Nasıl Muhasebeleştirilir?
 • Tasarım Projesiyle İlgili istisna Kazancın Tespiti eve Muhasebeleştirilmesi
 • Tasarım Faaliyetleri Nelerdir ve Nasıl Tespit Edilir?
 • Tasarım Projelerindeki İstisna Uygulamaları
 • Teknokentte Çalışan Tasarım Personelinin Gelir Vergisi İstisnası
 • Üniversitelerin hangi bölümlerinden mezun kişiler tasarımcı sayılır?

İ. TEKNOKENTLERDE SGK UYGULAMALARI 

 • 5746/4691 sayılı Kanun Bordro Uygulamaları
 • 5746 sayılı Kanun SGK Prim Teşviki
 • Teşvik Kapsamına Giren/Girmeyen Prime Esas Kazançlar
 • 05746 sayılı Kanun ile 15746 sayılı Kanun uygulaması
 • Teknokent Aylık Muafiyet Listeleri
 • SGK Açısından Ar-Ge Kapsamındaki Kazançlar

J. GÜNCEL MEVZUAT DÜZENLEMELERİ 

 •  1O Şubat 2022 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Sonrasında Getirilen Düzenlemeler
 • Ar-Ge Mevzuatındaki, Girişim Sermayesi Fon ve Ortaklıkları İle Kuluçka Firmalarına Sermaye Konulması Şartı
 • Yatırım Yapılacak Fon, Ortaklık ve Şirketler Nelerdir.
  • Girişim Sermayesi Yatırım Fonları
  • Girişim Sermayesi Yatının Ortaklıkları
  • Teknopark Kuluçka Merkezlerindeki Girişimciler
 • Teknopark İstisnasında %2 Uygulaması
 • Muafiyet, İndirim ve İstisnalar, Desteklenecek Programlar, Doktora Öğrenci Desteği,
 • İstisna Kapsamına Giren Çalışma Süreleri (Uzaktan Çalışma)

Kayıt Formu