Ön Kuluçka

Ayrıntılı Bilgi Dendiğinde!


Amaç ve Hedef Kitle

Üniversitemiz lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve araştırmacılarının oluşturduğu bu modül ile girişimci karaktere sahip bu kişilerin fikirlerini ve geliştirdikleri projeleri şirket kurma yoluyla ticari değere dönüştürmelerini sağlamak, bunun için gerekli olan alt yapıyı sunmak

Faaliyetler

Üniversite içerisinde lisans/lisansüstü öğrencilerine ve akademik personele periyodik olarak girişimcilik ders veya seminerleri verilmesi

Girişimcilik ruhunun artırılması amacı ile çeşitli yarışmalar organize edilmesi ve bu yarışmalar da dereceye giren girişimcilere şirketleşme konusunda KOÜTTO tarafından idari ve mali destek , yeni kurulan bu şirketlerin KOSGEB ve Kalkınma Ajanslarından mali destek almaları sağlanması

Bu kapsamda Teknopark’ta yer verilerek, proje oluşturmaları desteklenmesi, bu bağlamda Kuluçka Alanlarının Oluşturulması için Teknopark içerisinde ön kuluçka/kuluçka şirketlerinin kurulması teşvik edilerek desteklenmesi

Benzer yada yakın alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin işbirliklerinin sağlanması veya üniversiteden yeni mezunların bu şirketlere kazandırılması

Yeni kurulan veya mevcut şirketlerin Ar-Ge projelerinin izlenerek, personel yapısının iyileştirilmesi, üniversitenin altyapılarından daha fazla yararlanması sağlanması, bu sürecin devamı olarak Ar-Ge proje sonuçlarının ticarileştirilmesi amacıyla takip edilmesi ve şirketlerin yönlendirilmesi konusunda

Şirketlerin Destek ve Hibe programlarından yararlandırılması, bu konuda, bilgilendirme amacı ile Ulusal (TÜBİTAK, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma Ajansları), Uluslararası (Çerçeve Programları, Eureka Programı vb.) proje destek ve hibe programlarının firmalara ve girişimcilere tanıtılması, mevcut ve yeni açılacak destek ve hibe programlarının takip edilerek, süreçlerin işleyişi hakkında girişimcilere danışmanlık desteği verilmesi

Bu danışmanlık kapsamında girişimcilerin Ulusal ve Uluslararası proje pazarları ve teknoloji platformlarına katılımının teşvik edilerek yönlendirilmesi

Girişimcilere çağrı konusuna yönelik ilgili proje ekiplerinin oluşturulması desteği, duyurulara yapılan geri dönüşler sonucu akademik kümelenme yapılarak, proje ortakları oluşturulması ve çağrı için gerekli ön hazırlıkların yapılması

Üniversitemizin stratejik planına uygun olan projelere öncelik verilerek proje yazımı için gerekli çalışmalar başlatması, proje yazım ve hazırlık aşamasında deneyimli akademisyenlerin danışmanlıklarına başvurulmasıBaşvurmak İçin