Hizmetler

Amaç ve Hedef Kitle

Kocaeli Üniversitesi’nin Ar-Ge potansiyelini bölgemizdeki kurum ve kuruluşlar ile ticari firmalara tanıtmak, sanayi ve üniversite arasındaki iletişimi geliştirmek, firmaların sorunlarını üniversitemizdeki araştırmacılara aktararak ortak çözümlerin bulunmasına destek olmak.

Faaliyetler
 • Öncelikle üniversitedeki akademisyenlerin, lisansüstü öğrencilerin ve araştırmacıların çalışma ve ilgi alanlarının belirlenerek güncellenmesi
 • Güncel bir araştırmacı veri tabanının oluşturulması
 • Üniversitemiz Ar-Ge laboratuvar alt yapı veri tabanı güncellenmesi
 • Lisansüstü öğrencilerin araştırma ve proje yapma potansiyellerinin artırılmasına yönelik olarak lisansüstü tez veri bankası oluşturulması
 • Bölgesel Ar-Ge altyapısının güncel ihtiyaçlar çerçevesinde tespiti ve güncellenmesi (bölgesel ve yerel paydaşlar, Meslek odaları ve Teknopark ile eşgüdümlü olarak)
 • Üniversite genelinde akademik birim toplantıları organizasyonu
 • Akademisyen, sanayi kuruluşları ve meslek odalarına yapılacak ziyaretler ile KOÜTTO faaliyetlerinin geniş kitlelere ulaşmasını sağlanması
 • KOÜTTO faaliyetleri konusunda hem akademik camiada hem de işadamları ve sanayiciler arasında bir farkındalık yaratılması
 • Mevcut TTO’lara yapılacak ziyaretler ile olası işbirliği alanlarının belirlemesi, ortak projelerin geliştirilmesi
 • KOÜTTO’nun verdiği hizmetler kapsamında hem kurum içi personelimize ve akademisyenlerimize hem de kurum dışından sanayiciler ve iş dünyasına eğitim faaliyetleri düzenlemesi
 • Proje planlama ve hazırlama, fikri ve sınai haklar vb. konularda farkındalığın artırılması ve üst bir bilgi birikimi oluşturulması
 • Yüz yüze yapılacak görüşmeler, tanıtım materyallerinin basılı ve elektronik olarak ilgili kurum ve kişilere ulaştırılması ile KOÜTTO’un verdiği hizmetler konusunda iç ve dış paydaşlar arasında etkili bir farkındalık yaratılması
Amaç ve Hedef Kitle

Üniversitemiz araştırmacıları, Teknopark’ta ve bölgemizde bulunan şirketlere ulusal ve uluslar arası programların takibi ve duyurulması. Üniversitemiz araştırmacıları, Teknopark’ta ve bölgemizde bulunan şirketlerin ulusal ve uluslararası programlara katılımının artırılması.

Faaliyetler
 • Proje çağrılarının konusu ve tarihleri hakkında duyurular
 • Ulusal ve uluslararası proje ve hibe programları takibi, bunlarla ilgili KOBİ’ler ve diğer kuruluşlarla bilgilendirme toplantıları yapılması ve proje işbirlikleri
 • Destek programlarıyla ilgilenen ve ofisimize başvuran KOBİ’ler ve diğer ticari şirketlere gerekli bilimsel ve teknolojik danışmanlık hizmetleri
 • Tanıtım ve bilinçlendirme toplantıları sonucunda bir araya gelen araştırmacı ve firmanın ortaklaşa proje yazmalarına destek
 • Çağrı konularına yönelik proje yazım eğitimleri
 • Paydaşlar bir araya getirilerek destek programları, başvuru süreci ve formların doldurulması hakkında bilgi
 • İnternet aracılığı ve yüz yüze görüşmeler ile başvuru sürecinin başlatılması ve sonuçlandırılması
Amaç ve Hedef Kitle
 • Kocaeli Üniversitesi’nin araştırma potansiyelini kullanarak sanayimizin problemlerine çözümler üretmek ve böylece uluslararası rekabet gücümüzün yükselmesi ve ihracatımızın orta/ileri teknolojili ürünlerden oluşacak şekilde artması hedefine katkıda bulunma
 • Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerinde bulunan Ar-Ge Laboratuarları ile Teknoparktaki İleri Disiplinler Arası Endüstriyel Araştırma Laboratuarları’nda (İleri Malzemeler, Lazer Teknolojileri, Alternatif Yakıtlar, İletişim Teknolojileri ve Biyoteknoloji) yürütülen araştırmalarla sanayimizin tasarım/üretim/performans belirleme alanlarındaki sorunlarına yönelik çözümler geliştirme
 • Bölgemizdeki OSB’ler, sanayi Ar-Ge merkezleri ve KOBİ’ler ile birlikte ulusal/uluslararası projeler yapma
Faaliyetler
 • Ortak projeler geliştirebilmek amacıyla, Üniversitemizdeki Ar-Ge laboratuarlarının koordinatörleri ile öncelikle Organize Sanayi Bölgesi firma temsilcileri bir araya getirilmesi ve yüz yüze görüşmeler yapılarak problemler saptanması
 • Sanayi ziyaretlerinde elde edilen bilgiler doğrultusunda ilgili araştırmacılara firmaların sorunlarının aktarılarak çözüm/proje üretme süreci başlaması
 • Üniversitemizde belirli bir aşamaya gelmiş araştırmalar, portföyümüzde bulunan sanayi kuruluşlarına sunularak teknolojik ürüne yönelik proje oluşturulması
 • Üniversitemizin Ar-Ge laboratuarlarından sanayi kuruluşlarının da yararlanmasını sağlayacak düzenlemeler yapılması
 • Bölgemizdeki sanayi kuruluşlarının Ar-Ge’ye yönelik çalışmalarını teşvik etmek için, hibe fonlardan yararlanacak şekilde sanayi ile ortak projeler
 • Birlikte proje oluşturmak için anlaşmaya varmış olan firma ve araştırmacı için proje sözleşmesi hazırlanması
 • Başlatılan projelerin izlenmesi ve koordinasyonu
 • AB fonlarından desteklenen projelerde, projenin idari ve mali yöneticilik faaliyetlerinin yürütülmesine teknik destek
Formlar
 • Buluş Bildirim Formu
 • Patent Başvuru İstek Formu
Faaliyetler
 • Üretilen bilimsel bilginin sınaî mülkiyet haklarıyla korunması gerektiği bilincini artırarak farkındalık yaratılması
 • Üniversitemiz akademisyen ve öğrencilerine sınaî mülkiyet haklarının korunması konularında birebir danışmanlık hizmeti verilmesi
 • FSMH Değerlendirme Kurulunun uygun gördüğü fikirlerin, KOÜTTO ile fikir sahibi arasında imzalanacak sözleşme şartları doğrultusunda fikri mülkiyet koruma altına alınması
 • Başvuru sahiplerini süreçler ile ilgili birebir bilgilendirilmesi
 • Bilimsel çalışmaların sınai mülkiyet hakları ile korunmasına yönelik stratejiler geliştirilmesi
Patent Araştırması Yapılabilecek Bağlantılar
 • TÜRKPATENT
 • EP-Espacenet
 • WIPO-Patent Scope
 • USPTO
Patent Mevzuat
 • 22.12.2016 Tarihli ve 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
 • 24.04.2017 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
 • 29.09.2017 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik
Amaç ve Hedef Kitle

Üniversitemiz lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve araştırmacılarının oluşturduğu bu modül ile girişimci karaktere sahip bu kişilerin fikirlerini ve geliştirdikleri projeleri şirket kurma yoluyla ticari değere dönüştürmelerini sağlamak, bunun için gerekli olan alt yapıyı sunmak

Faaliyetler
 • Üniversite içerisinde lisans/lisansüstü öğrencilerine ve akademik personele periyodik olarak girişimcilik ders veya seminerleri verilmesi
 • Girişimcilik ruhunun artırılması amacı ile çeşitli yarışmalar organize edilecek ve bu yarışmalar da dereceye giren girişimcilere şirketleşme konusunda KOÜTTO tarafından idari ve mali destek, yeni kurulan bu şirketlerin KOSGEB ve Kalkınma Ajanslarından mali destek almaları sağlanması
 • Bu kapsamda Teknopark’ta yer verilerek, proje oluşturmaları desteklenmesi, bu bağlamda Kuluçka Alanlarının Oluşturulması için Teknopark içerisinde ön kuluçka/kuluçka şirketlerinin kurulması teşvik edilerek desteklenmesi
 • Benzer yada yakın alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin işbirliklerinin sağlanması veya üniversiteden yeni mezunların bu şirketlere kazandırılması
 • Yeni kurulan veya mevcut şirketlerin Ar-Ge projelerinin izlenerek, personel yapısının iyileştirilmesi, üniversitenin altyapılarından daha fazla yararlanması sağlanması, bu sürecin devamı olarak Ar-Ge proje sonuçlarının ticarileştirilmesi amacıyla takip edilmesi ve şirketlerin yönlendirilmesi konusunda
 • Şirketlerin Destek ve Hibe programlarından yararlandırılması, bu konuda, bilgilendirme amacı ile Ulusal (TÜBİTAK, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma Ajansları), Uluslararası (Çerçeve Programları, Eureka Programı vb.) proje destek ve hibe programlarının firmalara ve girişimcilere tanıtılması, mevcut ve yeni açılacak destek ve hibe programlarının takip edilerek, süreçlerin işleyici hakkında girişimcilere danışmanlık desteği
 • Bu danışmanlık kapsamında girişimcilerin Ulusal ve Uluslararası proje pazarları ve teknoloji platformlarına katılımının teşvik edilerek yönlendirilmesi
 • Girişimcilere çağrı konusuna yönelik ilgili proje ekiplerinin oluşturulması desteği, duyurulara yapılan geri dönüşler sonucu akademik kümelenme yapılarak, proje ortakları oluşturulması ve çağrı için gerekli ön hazırlıkların yapılması
 • Üniversitemizin stratejik planına uygun olan projelere öncelik verilerek proje yazımı için gerekli çalışmalar başlatması, proje yazım ve hazırlık aşamasında deneyimli akademisyenlerin danışmanlıklarına başvurulması
X