Çevrim İçi Sohbet Aydınlatma Metni

Çevrim İçi Sohbet Aydınlatma Metni

Kocaeli Üniversitesi Teknopark A.Ş. (“KOÜ Teknopark”), kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

A. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Kocaeli Üniversitesi Teknopark A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

B.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

İşlenmekte olan kişisel verileriniz ve kategorileri aşağıda belirtilmiştir:

Kimlik Verisi: Ad, soyad

İletişim Verisi: E-posta adresi, telefon numarası,

Özlük Verisi: Firma / Üniversite, Ünvan/Bölüm

Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Çevrim içi sohbet kaydında alınan video görüntüleri ve ses kayıtları

Kişisel verileriniz sohbetin kaydedilmesi ve yayınlanması amaçları ile işlenmektedir.

C.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz tarafınızca KOÜ Teknopark tarafından gerçekleştirilen çevrim içi sohbetlere başvuru formu doldurarak katılım sağlamanız yöntemiyle toplanacak olup işbu kişisel veriler elektronik ortamda otomatik olarak işlenecektir.

Bu yöntemle toplanan kişisel verileriniz;

  • Açık rızanızın bulunması hukuki sebebi dayanak alınarak işlenmektedir.

D.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla sohbet kaydının yayınlanması sürecinde KOÜ Teknopark’ın kullandığı sosyal medya platformlarına aktarılacaktır.

E.Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, 6698 sayılı Kanun gereğince, yazılı olarak iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede 6698 sayılı Kanunu’n 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kanunu’n 11. maddesinde belirtilen haklarınızdan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Web sitemizde yer alan Veri Sahibi Başvuru formunu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını KOÜ Teknopark’ın Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Vatan Caddesi No: 83 41275 Yeniköy – Başiskele / KOCAELİ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir; başvuru formunu [email protected].com e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

X