Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

1. KOÜ Teknopark’a kimler başvurabilir?

KOÜ Teknopark’a başta öncelikli sektörler olmak üzere tüm alanlarda faaliyet gösteren tüzel ve gerçek kişiler başvurabilir. KOÜ Teknopark’a ileri teknoloji, yenilik, yaratıcılık ve bilgiye dayanan faaliyetler esas olmak üzere, ARGE ve yazılım geliştirme ağırlıklı çalışma yürüten kişi ve kuruluşlar kabul edilir.

2. KOÜ Teknopark’a başvuru ne şekilde yapılmalıdır?

KOÜ Teknopark Yönetici Şirketi olan Teknopark A.Ş, Teknopark’ta yer almak isteyen firma ve girişimcilerin başvurularını almadan önce telefon yada yüzyüze bir ön görüşme yapmak suretiyle firma veya girişimcilerin KOÜ Teknopark’a gelme talebi ve projeleri hakkında bilgi alır. Bu görüşmelerde başvurularda dikkat edilmesi gereken hususlar belirtilir, müteakiben KOÜ Teknopark Başvuru Formu ve formların ekinde istenilen diğer bilgilerle birlikte Teknopark A.Ş.’ya başvuru yapılır.

3. KOÜ Teknopark’ta başvurular ücretli midir?

KOÜ Teknopark başvurularında firma veya girişimcilerden projeyi inceleyen Uzman kişiye aktarılmak üzere “başvuru dosyası inceleme bedeli” talep edilir. Ücret ve ödeme ile ilgili bilgiler Başvuru Formları kısmında yer almaktadır.

4. Başvuruların değerlendirilmesi ve kabulu ne şekilde yapılmaktadır?

Başvurular, firma faaliyet alanında ve KOÜ Teknopark alanında gerçekleştirilecek projelerde uzman kişi tarafından değerlendirildikten sonra hazırlanan rapor , Girişimci Değerlendirme Kuruluna sunulur. Girişimci Değerlendirme Kurulunun değerlendirme raporu Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Yönetim Kurulunun olumlu görüş verdiği firmalar Teknopark’a kabul edilir.

5. Girişimci Değerlendirme Kurulu üyeleri kimlerden oluşmaktadır?

Girişimci Değerlendirme Kurulu üyeleri firmanın faaliyet alanında ve özellikle önerilen araştırma ve yazılım geliştirme projeleri konusunda uzman kişilerden oluşur. Bu üyelerin atanmasında Kocaeli Üniversitesi öğretim üyelerine öncelik verilir. Firmalara üyeler hakkında bilgi verilmez.

6. Başvurular ne kadarlık bir sürede değerlendirilmektedir?

Başvuruların değerlendirilmesi en fazla otuz (30) günlük bir süreçtir. Bu süre içinde tüm süreç tamamlanarak Teknopark Yönetimi tarafından firmalara bildirilir.

7. Başvurular kabul edilmezse ne olur?

Başvurusu uygun görülmeyen firmaların bir kez daha başvurmamalarını engelleyen herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak firmanın bir önceki başvurusunun sonucu değerlendirmelerde dikkate alınır.

8. Ofis alanları için önceden rezervasyon yapılması söz konusu mudur?

Başvuru öncesinde ofis alanları için rezervasyon yapılması söz konusu değildir. Ancak değerlendirme ve kabul süreci tamamlanarak başvurusu kabul edilmiş olan firmalara yer tahsisi yapılır.

9. Kabul edilen firmalar için yer tahsisi ne şekilde yapılmaktadır?

Firmalara yer tahsisi başvuru sırasına göre yapılmaktadır. Başvuru sırasının yanı sıra firmanın KOÜ Teknopark’ta gerçekleştireceği projeler, bu projelerin gerçekleştirilmesinde kullanılacak ekipman ve projenin yürütülebilmesi için gerekli koşullar da yer tahsisi sırasında önemlidir.

10. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında sağlanan vergi avantajları nelerdir?

Bölgede faaliyet göstermesine izin verilen firmalara Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında bazı vergi muafiyetleri sağlanmaktadır. (1) Bölgede çalışan arge personeli, araştırmacı personel ve yazılım personelinin ücretleri 31/12/2013 tarihine kadar gelir vergisinden muaftır. (2) Münhasıran bölgede yürütülen arge ve yazılım geliştirme faaliyetlerinden elde edilen gelirler, bölgede 31/12/2013 tarihinde kadar kurumlar vergisinden (gerçek kişilerde gelir vergisinden) muaftır. (3) bölgede faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden muaftır.

11. Vergi muafiyetleri ne şekilde denetlenmektedir?

Bölgede faaliyet gösteren firmaların vergi muafiyetlerine yönelik beyanlarının nihai denetim sorumlusu Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü ve ilgili Vergi Dairesi’dir. Vergi denetimine ilişkin genel hususlar bölgedeki etkinlikler içinde geçerlidir.

12. Öğretim görevlileri ile beraber çalışmayı arzu eden firmalar ne yapmalıdırlar?

Üniversite öğretim görevlileri ile projelerde işbirliği yapmayı arzu eden firmalar, ilgili bölüm başkanlığı ile irtibata geçerek kendi konularında çalışan öğretim üyelerini belirlemelidirler. Öğretim üyeleri ile KOÜ Teknopark firmalarının projelerde ortak çalışması ancak üniversite onayının alınmasından sonra mümkün olmaktadır.

13. KOÜ Teknopark’ta faaliyete başlamak için şirket merkezini bölgeye taşımak gerekli midir?

Şirketin merkezinin bölgede olması zorunlu değildir. Ancak bölgedeki ARGE ve yazılım ofisinin Türk Ticaret Kanunu’na göre “işyeri” niteliğinde olması gereklidir. Merkezleri Kocaeli ili sınırlarında olmayan şirketlerin bu koşulu yerine getirmesi için bölge ofislerinin şube olması zorunluluğu vardır.

14. KOÜ Teknopark’a kabul sonrasında, faaliyete başlamak için yapılması gerekenler nelerdir?

KOÜ Teknopark’a kabul edilmiş firmaların, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında faaliyet gösterebilmeleri için kendilerine tahsis edilen ofis alanına taşındıktan itibaren 10 gün içinde Bölge Çalışma İşyeri Sicil Kaydını, SSK İşyeri Sicil Kaydını, yoklama fişinin ve vergi dairesinin mükellefiyetin tesciline ilişkin belgesinin kopyalarını, 4691 sayılı Yasa kapsamında sağlanan muafiyetlerden yararlandırılan personelin bilgilerini (özgeçmişleri, görev tanımları, işe başlama tarihleri, 4691 sayılı yasa kapsamında muafiyetlerden toplam yararlanma süresi, SSK işe giriş bildirgeleri) ve 4691 sayılı Yasa kapsamı dışında kalan personel bilgileri(adı soyadı, işe başlama tarihi, işyerindeki görevi içeren bir yazı ve yazı ekinde o kişiye ait SSK işe giriş bildirgesi)Teknopark A.Ş.’ye teslim edilmelidir.

15. KOÜ Teknopark’ta faaliyet gösteren firmaların yükümlülükleri nelerdir?

4691 sayılı Yasa kapsamında sağlanan muafiyetlerden yararlandırılan yeni işe başlayan personelin bilgileri (özgeçmişleri, görev tanımları, işe başlama tarihleri, 4691 sayılı yasa kapsamında muafiyetlerden toplam yararlanma süresi, SSK işe giriş bildirgeleri) ve 4691 sayılı Yasa kapsamı dışında kalan yeni işe başlayan personel bilgileri (adı soyadı, işe başlama tarihi, işyerindeki görevi içeren bir yazı ve yazı ekinde o kişiye ait SSK işe giriş bildirgesi) on gün içerisinde bildirilmelidir. İşten çıkma/çıkarılma veya mevcut personel için görev tanımındaki değişiklikte dahil olmak üzere herhangi bir nedenle personel bilgilerinde olacak değişiklikler yine on gün içinde Teknopark A.Ş.’ye bildirilmelidir. Firmalar tarafından Teknopark biriminde çalışacak 4691 sayılı TGB Yasası kapsamında çalışan ARGE personeline ait bilgilerin ( adı-soyadı, ssk sicil numarası, mesleği, çalıştığı projenin kodu, projedeki görevi, muafiyet kapsamında çalıştığı süreler) yer aldığı Çalışan Personel Bilgi Formları düzenli olarak her ay yönetici şirket Teknopark A.Ş. ye onaylatılarak Muhtasar Beyanname ekinde Vergi Dairesi’ne verilmelidir.

Firmalar Teknopark birimlerinde yürüttükleri faaliyetler konusunda ayrıntılı bilgileri belirtilen üçer aylık dönemler halinde Faaliyet İzleme Formlarının doldurulması suretiyle bildirilmelidir.

16. KOÜ Teknopark’ta çalışan personeller için ne gibi sosyal imkanlar bulunmaktadır?

Girişimci şirket, Kocaeli Üniversitesi kaynaklarından yararlanılmasına ilişkin her türlü başvurusunu Yönetici Şirkete yapar ve başvurusunu Teknopark üzerinden yürütür. Yönetici Şirket kiracıların taleplerini saptayıp Kocaeli Üniversitesi'ne gerekli bilgi aktarımını yapar. Kiracı, sınırlı kapasite ve aşırı istem ve benzeri nedenlerle Kocaeli Üniversitesi'nin getirebileceği her türlü sınırlamaya uymak zorundadır. Girişimci şirket, Yönetici Şirket' e başvurup, personel başına 100 ABD Doları depozito ödemesi karşılığında, Kocaeli Üniversitesi Kütüphanesinden yararlanabilir. Bu olanak kişi başı 15 gün için en fazla 5 kitabı kapsamaktadır. Bu sayıdan daha fazla kitap almak isteyen Kiracı personeli için aynı oranda ekstra depozito yatırılması gerekmektedir. Kiracı, Kocaeli Üniversitesi iştiraklerinin (Derbent Otel ve Konferans Merkezi, vb gibi) belirlenmiş bazı hizmetlerinden özel koşullarla ve indirimlerle yararlanabilir. Kiracıların yararlanabileceği bu hizmetler ve koşulları Yönetici Şirket ile Kocaeli Üniversitesi'nin ilgili kuruluşları arasında yapılacak görüşmelere göre belirlenecek ve alınan kararlar Yönetici Şirket tarafından Kiracılara bildirilecektir. Girişimci şirket Üniversite tarafından izin verilen tüm olanaklardan yararlanabilmek için ilgili kuruluşun getirdiği her türlü sınırlamaya uyacaktır.

17. Üniversite öğretim elemanlarının TEKNOPARK A.Ş.’de şirket kurabilmesi için yapması gereken işlemler nelerdir?

 

  • 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası referans gösterilerek üniversitedeki çalıştığı birime şirket kurmak için dilekçe ile başvurulur.
  • İlgili birim, Üniversite Yönetim Kurulu’na söz konusu öğretim elemanı için izin yazısı yazar.
  • Üniversite Yönetim Kurulu ilgili öğretim elemanına “şirket kurma izni” kararı verir.
  • Şirket kurma izni alan öğretim elemanı Teknopark A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne gerçekleştirecekleri AR-GE projeleri için dosya hazırlayarak başvurur.
  • Bağımsız değerlendiricilerin görüşleri doğrultusunda Teknopark AŞ. Yönetim Kurulu tarafından projesi kabul edilen araştırmacı, Teknopark A.Ş. ile kira sözleşmesi imzalar.
  • Kira sözleşmesi yapan öğretim elemanı şirket kurmak için bir serbest muhasebeci ve mali müşavir ile anlaşarak şirket kurar.
  • Kurulan şirket faaliyetlerine başlar ve Teknopark A.Ş. ile tüzel kişi olarak sorumluluklarını yerine getirir.

 


 
 

Copyright © 2014 Teknopark A.Ş.

FacebookTwitter

Yasal Uyarı

LuckyEye