Destekler

ULUSAL DESTEKLER
ULUSLARARASI DESTEKLER
 
 

1501 – TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Amaç
Ülkemiz sanayisine kurumsal Ar-Ge yeteneği kazandırarak evrensel teknolojiye katkı sağlar hale getirmek için, Türkiye’de yerleşik katma değer yaratan kuruluşların Ar-Ge ve yenilikçi projelerini desteklemektedir.

Kimler Başvurabilir?
Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri başvuru yapabilirler.

Proje Süresi
Proje destekleme süresi proje bazında en fazla 36 aydır.

Proje Bütçesi

 • Proje bütçesinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
 • Projelerin dönemsel destek oranı, temel destek oranı ve ilave destek oranlarının toplamından oluşur. Başvuruda bulunan kuruluşların sektör ve ölçeğine bakılmaksızın, temel destek oranı yüzde kırk (%40)’tır. Toplam destek oranı; temel destek oranı ve diğer ilave desteklerle beraber en fazla yüzde altmış(%60) olur.

Desteklenen Gider Kalemleri:
a) Personel giderleri,
b) Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri,
c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
d) Malzeme ve sarf giderleri,
e) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
f) Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

Başvuru Tarihleri
Başvurular yılın her günü sürekli olarak açıktır. Program hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

1505 – TÜBİTAK Üniversite – Sanayi İşbirliği Destek Programı

Amaç
Üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, KOBİ veya büyük ölçekteki kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamaktır.

Kimler Başvurabilir?
Sektörüne bakılmaksızın;

 • Firma düzeyinde katma değer yaratan,
 • Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden sermaye şirketleri ile Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,
 • Vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve ilgili mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüleri ortak proje başvurusunda bulunur.

Proje Süresi
Proje desteklenme süresi proje bazında en fazla 24 aydır.

Proje Bütçesi

 • Proje bütçesi üst sınırı 1.000.000TL’dir.
 • Ayrıca Proje Teşvik İkramiyesi ve destek kapsamına alınan proje bütçesinin %5’i Proje Kurum Hissesi TÜBİTAK tarafından ödenir.
 • TÜBİTAK’ın karşılayacağı bütçe oranı, Müşteri Kuruluş KOBİ ise proje bütçesinin %75’i, Büyük ölçekli ise %60’ıdır. Kalan tutar Müşteri Kuruluş tarafından karşılanacaktır.
 • Müşteri Kuruluş ve TÜBİTAK’ın Yürütücü Kuruluş tarafından açılacak proje özel hesabına aktaracakları tutarlar, proje başlangıç tarihinden başlayacak şekilde tanımlanan 6’şar aylık dönemlerdeki proje giderlerine orantılı olarak ve taksitler halinde yapılacaktır.
 • Yürütücü Kuruluş, Müşteri Kuruluştan dönemsel bütçenin %10’unu aşmamak kaydıyla hizmet alabilecektir, bu kapsamda müşteri kuruluş proje sorumlusunun giderleri de desteklenebilecektir. Böylece müşteri kuruluşun projeye sağladığı katkı payının bir bölümü, hizmet alımı karşılığında müşteri kuruluşa geri ödenebilecektir.
 • Proje Teşvik İkramiyesi, 6 aylık dönemlerin teknik değerlendirmesi yapıldıktan sonra proje ekibindeki araştırmacılara ödenecektir.

Desteklenen Gider Kalemleri:
a) Personel giderleri,
b) Seyahat giderleri,
c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
ç) Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
d) Malzeme ve sarf giderleri.

Başvuru Tarihleri
Başvurular yılın her günü sürekli olarak açıktır. Program hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

1507 – TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Amaç
KOBİ’lerin araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile verimliliklerini arttırmaları ve katma değeri daha yüksek ürün ve hizmetlere yönelmelerini teşvik etmek amacıyla, ikisi ortaklı olmak kaydıyla KOBİ’lerin ilk 5 projesine destek sağlamaktadır.

Kimler Başvurabilir?
Programa Uygulama Esasları’nda belirtilen, TÜBİTAK destekli proje sayısı sınırlaması dahilinde kalan KOBİ’ler başvurabilir.

Proje Süresi
Proje desteklenme süresi proje bazında en fazla 18 aydır.

Proje Bütçesi

 • Proje bütçesi üst sınırı 500.000 TL’dir.
 • Destek oranı, Ar-Ge nitelikli proje harcamaları için %75 hibe destek verilir.
 • Projesi başarıyla tamamlanan kuruluştaki proje fikir sahibi araştırmacıya 7.500 TL teşvik ödülü verilecektir.

Desteklenen Gider Kalemleri:
a) Personel giderleri,
b) Seyahat giderleri,
c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
ç) Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
d) Malzeme ve sarf giderleri.

Başvuru Tarihleri
Başvurular yılın her günü sürekli olarak açıktır.

Program hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.

Amaç
Ulusal öncelikli alanlarda çağrıya çıkılarak Türkiye’de yerleşik katma değer oluşturan kuruluşların, hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan Ar-Ge ve yenilikçi projelerini desteklemektir.

Kimler Başvurabilir?
Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esaslarında belirtilen şartları sağlayan, firma düzeyinde katma değer oluşturan Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir.

Proje Süresi
Çağrı duyurusunda belirtilmektedir.

Proje Bütçesi

 • Bu program kapsamında desteklenecek projelerin konu ve kapsamı, başvuruya ilişkin koşullar çağrı duyurusunda belirtilecektir.
 • Programda proje limitleri çağrı duyurusunda belirlemek üzere, destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 olarak uygulanacaktır,
 • Kabul edilen bütçenin %10’u kadar tutar genel gider ödemesi olarak destek kapsamına ilave edilecektir,

Desteklenen Gider Kalemleri:
a) Personel giderleri,
b) Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri,
c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
d) Malzeme ve sarf giderleri,
e) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
f) Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri,
g) Projenin Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek amacıyla proje kapsamında gerçekleşen; destek personeli, elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme, vb.

Başvuru tarihleri, çağrı duyurusunda belirtilmektedir.

Program hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

KOSGEB – AR-GE ve İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

Amaç

Desteklenecek AR-GE ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretmelerini sağlamaktır.

Proje Bütçesi

 • Proje üst sınırı 750.000 TL’dir.

 

Desteklenen Gider Kalemleri

Desteklenen giderler

Destek Üst Limiti

Destek Oranı (%)

Kira Desteği

Teknopark içi 30.000 TL

75

  Teknopark dışı 24.000 TL

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

150.000

75*

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

300.000

75*

Personel Gideri Desteği

150.000

100

Başlangıç Sermayesi Desteği

20.000

100

Proje Geliştirme Desteği
Proje Danışmanlık Desteği

25.000

75

Eğitim Desteği

10.000

75

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği

20.000

75

Proje Tanıtım Desteği

5.000

75

Yurt içi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti /Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

15.000

75

Test, Analiz ve Belgelendirme Desteği

25.000

75

Proje Süresi:

 • Program kapsamında, proje süresi en az 8 ay en fazla 24 aydır.
 • Yararlanıcının talep etmesi halinde kurul kararı ile 12 aya kadar ek süre verilebilir.
 • Verilen ek süre ile birlikte proje süresi toplamda 24 ayı geçemez.

Program hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

KOSGEB – KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Amaç

a) Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini

b) Orta – yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini

sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.

Proje Bütçesi

 • Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda
  • Düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti
   • geri ödemeli 700.000 TL
   • geri ödemesiz 300.000 TL
   • toplam 1.000.000 TL’dir.
  • Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti
   • geri ödemeli 3.500.000 TL
   • geri ödemesiz 1.500.000 TL
   • toplam 5.000.000 TL’dir.
  • Orta – yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda desteklerin üst limiti
   • geri ödemeli 4.200.000 TL
   • geri ödemesiz 1.800.000 TL
   • toplam 6.000.000 TL’dir.
 • Ayrıca erken ödeme talebinde uygulanan üst limitlerde Erken ödeme tutarı, desteklemeye ilişkin ilk kurul kararında belirtilen tahmini geri ödemeli destek tutarının %35 (otuz beş)’ini geçemez ve her hâlükârda destek üst limitinin %25 (yirmi beş)’ini aşamaz.” hükmü ile uyumlu olacak şekilde “Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünler” kapsamında gelen başvurular için tahmini geri ödemeli destek tutarında  4 milyon 200 Bin TL dikkate alınacaktır.
 • Bu destek programı kapsamında uygulanacak destek oranı % 60 olup; destek tutarının %70’i geri ödemeli ve %30’u geri ödemesiz olarak verilir.

 

Desteklenen Gider Kalemleri

  Destek Kalemleri   Destek Oranları
a) Makine-teçhizat desteği*   %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli
b) Üretim hattı tasarım giderleri desteği   %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli
c) Yazılım giderleri desteği*   %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli
ç) Personel gideri desteği   %100 Geri ödemesiz
d) Eğitim ve danışmanlık desteği   %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli
e) Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği

  %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

 

*Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına  %15 ilave edilerek %45 olarak uygulanır. Geri ödemeli destek oranından aynı oran azaltılarak %55 olarak uygulanır.

Proje Süresi

Program kapsamında, proje süresi ek süreler de dahil olmak üzere azami 36 aydır.

Program hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

TÜBİTAK – PATENT TABANLI TEKNOLOJİ TRANSFERİ DESTEKLEME ÇAĞRISI

Amaç

Yükseköğretim kurumları, araştırma altyapıları, kamu kurumları, kamu araştırma merkez ve enstitüleri ve erken aşama teknoloji şirketleri tarafından yürütülen araştırma, geliştirme ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan ve patent ile korunan teknolojilerin lisanslama veya devir yolu ile Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerine aktarılması hedeflenmektedir.

 

Kimler Başvurabilir?

 

Müşteri kuruluş tanımına uyan sermaye şirketleri ve teknoloji sağlayıcı kuruluş tanımına uyan yükseköğretim kurumları, araştırma altyapıları, kamu kurumları, kamu araştırma merkezi/enstitüleri, teknoloji transfer ofisleri veya 4691 sayılı Kanun’a göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren sermaye şirketleri bu Çağrı kapsamında proje önerisi sunabilir.

Çağrı kapsamında bir Müşteri Kuruluş en az bir Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun ortak başvuruları kabul edilecektir.

*Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş: Üniversiteler, araştırma altyapıları, teknoloji geliştirme bölgesi şirketleri ve teknoloji transfer ofisleri olarak nitelendirilmektedir.

**Müşteri Kuruluş: Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu ve ulusal veya uluslararası patentler ile korunan teknolojileri lisanslama ya da devir yolu ile edinerek ekonomik değer oluşturmayı hedefleyen ve Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi olarak tanımlanmıştır.

 

Proje Süresi

Projeler en fazla 60 ay süre ile desteklenecektir.

 

Proje Bütçesi

Bu Çağrı kapsamında desteklenecek projelerin kabul edilen bütçelerinin toplamı en fazla 30.000.000 TL (otuz milyon Türk Lirası) olacaktır.

Başvurulan projelerin bütçesi en fazla 2.000.000 TL (iki milyon Türk Lirası) olacaktır.

 

Desteklerin Gider Kalemleri

Destek oranı üst sınırı büyük ölçekli Müşteri Kuruluşlar için %60, KOBİ ölçeğindeki Müşteri Kuruluşlar için %75’tir. Patentlerin devredilmesi veya lisanslanmasına uygulanacak destek oranı her bir patent için aşağıdaki oranlara göre belirlenecektir:

 • Temel destek oranı %25’tir.
 • Müşteri Kuruluşun KOBİ niteliğinde olması durumunda destek oranına %15 ilave edilir.
 • Müşteri KuruluşunÇağrı Duyurusu ekinde yer alan yüksek teknoloji sektörlerinde faaliyet göstermesi veya lisanslanan patentin yüksek teknoloji IPC sınıflarından birini içermesi durumlarında destek oranlarına %15 ilave edilir.
 • EPO, JPO, KIPO, CNIPA veya USPTO nezdinde tescil edilmiş patentler için destek oranına %10 ilave edilir.
 • Müşteri Kuruluşunbir ya da daha fazla teknoloji sağlayıcı kuruluştan en az iki patenti lisanslaması ya da devralması durumunda destek oranına %10 ilave edilir.
 • Proje kapsamında lisanslanan veya devredilen patentlerin uygulamaya alınması için Müşteri Kuruluşun Teknoloji Sağlayıcı Kuruluştanyapacağı eğitim ve danışmanlık işlerine ait hizmet alımı giderlerine KOBİ ölçeğindeki müşteri kuruluşlar için %75, büyük ölçekli müşteri kuruluşlar için %60 destek oranı uygulanır. Eğitim ve danışmanlık hizmeti tutarı, toplam destek kapsamına alınan tutarın %25’ini geçemez.

 Başvuru Tarihleri

Çağrının açılması 14 Mayıs 2020
Ön kayıt için son tarih* 17 Ağustos 2020; Saat 17:00
Başvuruların PRODİS üzerinden alınması**

15 Haziran 2020 – 31 Ağustos 2020

(saat 17:00’ye kadar)

Proje başvurularındaki eksik belgelerin tamamlanması Eksik belgenin tamamlanmasının istendiği tarihten itibaren en geç 21 takvim günü içerisinde eksik belgeler tamamlanır.
Destek başlangıç tarihi 1 Ocak 2021

 

Program hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/patentlisans_2020_1_200414-cagri_metni_1.pdf

 

TÜBİTAK – SİPARİŞE DAYALI AR-GE PROJELERİ İÇİN KOBİ DESTEKLEME ÇAĞRISI

Amaç

KOBİ’lerin Ar-Ge ile geliştireceği ve potansiyel müşterisi hazır olan yenilikçi ürünlerin/süreçlerin, bir Müşteri Kuruluş eşliğinde geliştirileceği ortaklı projeleri desteklemek; işbirliklerinin artırılması ve Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlamak amaçlanmaktadır.

 

Kimler Başvurabilir?

Müşteri Kuruluş* olarak KOBİ ya da Büyük ölçekli, Tedarikçi Kuruluş** olarak KOBİ şartlarını sağlayan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir.

 

Müşteri Kuruluş*: Ar-Ge’ye dayalı çözüme ihtiyacı olan, bu ihtiyacının karşılanması amacıyla Tedarikçi Kuruluşla işbirliği sözleşmesini imzalayan, sektörüne ve ölçeğine bakılmaksızın, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerini ifade eder.

Tedarikçi Kuruluş**: Müşteri Kuruluş ile işbirliği anlaşması yapan ve proje kapsamında Ar-Ge çalışmalarında yer alan Türkiye’de yerleşik KOBİ ölçeğinde sermaye şirketini ya da şirketlerini ifade eder.

 

Proje Süresi

Proje süresi; 1. Ürün/süreç geliştirme ve 2. Ticarileşme olmak üzere iki aşamadan oluşur. Ürün/süreç geliştirme aşaması en fazla 24 aydır. Destek süresi uzatılsa dahi bu süre aşılmaz. Ticarileşme aşaması: Proje sonuçlarının takibi amacıyla kullanılan süredir. En fazla 24 aydır. Destek kararı alınan projeler için bu süreyi TÜBİTAK belirler. Bu aşamaya dair giderler desteklenmez. Tüm projeler için başlangıçta varsayılan ticarileşme süresi 24 ay olacaktır.

 

Proje Bütçesi

Proje bütçesi en fazla 2.500.000 TL olacaktır.

 

Desteklerin Gider Kalemleri

Yalnızca, Tedarikçi Kuruluşun projenin ürün/süreç geliştirme aşamasına ait olan aşağıdaki giderleri desteklenir:

 1. a) Personel giderleri.
 2. b) Seyahat Giderleri.
 3. c) Danışmanlık giderleri

ç) Hizmet alımı giderleri

 1. d) Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri.
 2. e) Malzeme ve sarf giderleri

 

Destek Oranı: Müşteri kuruluş izleme aşamasında dönem raporunda beyan edilen giderin %40’ını Tedarikçi Kuruluşa öder. TÜBİTAK giderleri değerlendirir ve belirleyeceği “kabul edilen harcama tutarının” %40’ını Tedarikçi Kuruluşa hibe destek olarak verir. Kalan kısmı Tedarikçi Kuruluş kendisi karşılamış olur.

 

 Başvuru Tarihleri

Çağrının açılış tarihi: 14 Mayıs 2020
Ön kayıt için son tarih: 17 Ağustos 2020 – Saat 17:00
Başvuruların alınması: 15 Haziran 2020 – 31 Ağustos 2020 (saat 17:00)

 

Program hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/sipari_ar-ge_cagri_metni.pdf

 

KOSGEB – KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

Amaç
İmalat sanayi sektöründe, milli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için;

 • Yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek,
 • İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını artırmaktır.

Başvuru yapılabilecek Proje Teklif Çağrıları

 • 2020 – 01 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi”
  Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler; imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren ürün / yazılımlarında katma değer artırıcı iyileştirmeler yapmak ve/veya geliştirdikleri ürün / yazılımlarını ticarileştirmek için proje sunabilecektir.
 • 2020 – 02 Proje Teklif Çağrısı “İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin artırılması”
  İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecektir.
 • KOBİ’lerin proje sunabileceği konu başlıkları “İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin artırılması”
  • Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı
  • İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti
  • İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri
  • İmalar Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri
  • Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri
  • İmalat Sanayinde Siber Güvenlik
  • İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri
  • İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri

Proje Süresi
En az 8, en fazla 36 aydır.

Proje Bütçesi
Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına geri ödemesiz destek en fazla 300.000 TL, geri ödemeli destek en fazla 700.000 TL destek verilebilecektir.

Destek oranı %60’tır. Bu oran üzerinden hesaplanacak desteğin %70’i geri ödemeli, %30’u geri ödemesiz destek olarak ödenir.

Personel desteği oranı, belirli limitler dahilinde geri ödemesiz %100’dür.

Desteklenen Gider Kalemleri:
Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, stopaj, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde Kurul tarafından belirlenir.

Başvuru Tarihleri
Proje çağrısı için başvuru sistemi 17 Eylül 2020 günü saat 23:59’da kapatılacaktır. Son başvuru tarih ve saatinden önce başvuru sahibi tarafından onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Program hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 
 

1509 – TÜBİTAK ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Uluslararası ortaklı projeler (EUREKA Network, EUROSTARS VE EUREKA Küme/Şemsiye gibi EUREKA programları) desteklenmektedir.

Kimler Başvurabilir?

Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esaslarında belirtilen şartları sağlayan, firma düzeyinde katma değer oluşturan Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir.

Proje Süresi

Uluslararası programın şartlarına göre belirlenir.

Proje Bütçesi

 • Uluslararası programın şartlarına göre belirlenir
 • Programda proje limitleri çağrı duyurusunda belirlemek üzere, destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 olarak uygulanır,
 • Proje bütçesinin %25’ine kadar ön ödeme verilir.

Başvuru Tarihleri

 • Çağrılı uluslararası programlarda başvuru süresi belirtilir.
 • Sürekli başvuru alınan uluslararası programlarda zaman kısıtlaması bulunmamaktadır.

Program hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Horizon 2020

Amaç
Ekonomik krize çare bulmak, insanların ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve AB`nin küresel pozisyonunu güçlendirmek amaçlanmıştır.

Horizon 2020’den Hangi Kuruluşlar Faydalanabilir?
• Sanayi Kuruluşları, KOBİ’ler, KOBİ Birlikleri
• Üniversiteler, Araştırma Enstitüleri, Araştırma Merkezleri, Kamu Kurumları
• Sivil Toplum Kuruluşları, Uluslararası Organizasyonlar, Bireysel Araştırmacılar

Detaylı bilgi için www.h2020.org.tr adresinden ilgili alanın içeriğini ve çalışma programlarını inceleyiniz.

H2020’ye uygun proje türleri
• Ar-Ge Çalışmaları
• Destek ve Koordinasyon Eylemleri
• Yenilik Hibeleri (Grants for Innovation)
• Ortak Fonlama (Co-Funding) Eylemleri
• KOBİ projeleri

H2020 Öncelikli Alanlar Şu Şekildedir
1. Bilimsel Mükemmeliyet
• Avrupa Araştırma Konseyi
• Yeni ve Gelişen Teknolojiler
• Marie Curie Faaliyetleri
• Araştırma Altyapıları

2. Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik
• Kolaylaştırıcı ve endüstriyel teknolojiler alanında liderlik (KET’leri içermekte = BİT, nano-teknoloji, malzeme, biyo-teknoloji, imalat sanayi, uzay)
• Risk sermayesine erişim
• KOBİ’ler İçin Yenilik Araştırma Programı (tüm işletmelerde yeniliğin tüm biçimlerinin özendirilmesi)

3. Toplumsal Sorunlara Çözümler
• Sağlık, aktif yaşlanma ve refah;
• Gıda güvenliği, sürdürülebilir tarım ve biyo-ekonomi,
• Güvenli, temiz ve etkin enerji;
• Akıllı, çevreci ve entegre ulaşım;
• İklim değişikliği ve kaynak verimliliği (hammaddeler dahil);
• Kapsayıcı, yenilikçi ve güvenli toplumlar

H2020’ye katılmanın avantajları
• Bilginin, yeteneklerin ve uzmanlığın ortaklaşa kullanılabileceği uluslararası bir konsorsiyum içinde yer alabilme
• İleri teknoloji geliştirilmesi
• İleri teknolojiye erişim
• Alanında uzman kilit oyuncularla işbirliği
• Yeni pazarlara erişim
• Teknolojide uluslararası standartların geliştirilmesi
• Doğru teknolojiyi ve bilgiyi transfer etme imkanı
• Kariyer gelişiminin desteklenmesi
• KOBİ’ler için dışa açılma fırsatı
• AB’yle entegrasyon sürecine katkı
• Avrupa dışındaki ülkelerle de işbirliği yapabilme imkanı
• Yapılması planlanan bir araştırmanın mali açıdan desteklenmesi

Proje Süresi
Horizon 2020 Programı kapsamındaki proje türleri ve destek oranları aşağıda yer almaktadır.
• Ar-Ge Hibeleri (Grants for R&D) projeleri : %100
• Yenilik Hibeleri (Grants for Innovation) projeleri : %70 (Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için : %100)
• Destek ve Koordinasyon Eylemleri (CSA) projeleri : %100
• ERC projeleri : %100
• Marie Sklodowska-Curie projeleri : %100 (Marie Sklodowska-Curie Co-Fund projeleri hariç)
• Ortak Fonlama (Co-Funding) Eylemleri projeleri ise %70’i bulan oranlarda fonlanmaktadır.
• KOBİ Fonlama Aracı 3 Faz’dan oluşmakta olup ilgili fazlara dair destek oranları aşağıdaki şekildedir:
• Faz 1: Sabit Destek (Lump sum) : 50.000 Avro
• Faz 2: %70
• Faz 3: Doğrudan destek yok

Proje-Destek Miktarı
2014-2020 döneminde araştırma ve yenilikçilik alanında 80 Milyar Euro değerinde finansman öngörülmektedir ve yeni dönemde KOBİ’ler bu programa yoğun bir şekilde katılmaları yönünde desteklenmektedir.

Program hakkında ayrıntılı bilgi için:

http://www.h2020.org.tr/

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

 

Eureka

EUREKA Nedir?
EUREKA; pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası Ar-Ge destek programıdır.
EUREKA’ya Katılma Yolları Nelerdir?
• Yeni bir standart EUREKA projesi başlatmak,
• Mevcut EUREKA projelerine katılmak,
• Küme projelerine katılmak,
• Şemsiye projelerine katılmak,
• EUROSTARS projesi başlatmak.

EUREKA Kümeler
• Sektöründe lider firmalar etrafında oluşmuş yapılardır.
• Her küme belirli bir teknolojik alanda faaliyet gösterir.
• Uzun vadeli stratejik birlikteliklerdir.
• Çağrı sistemi mevcut olup, genelde yılda bir kez çağrı açılır.
• Uluslararası değerlendirmenin ardından projeler ulusal kaynaklardan fonlanır.

EUREKA Şemsiyeler
Üye ülkelerdeki EUREKA programlarında aktif rol alan ülke temsilcileri ve Hedef sektörü temsil eden firmalar arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulmuş sektörel yapılanmalardır.

Eureka’ya katılabilmek için aşağıda belirtilen “katılım yollarından” biri tercih edilmelidir.

• Yeni bir standart Eureka projesi başlatmak,
• Mevcut Eureka projelerine katılmak,
• Küme projelerine katılmak,

• Eurostars projesi başlatmak,
• Şemsiye projelerine katılmak.

Ayrıntılı bilgi için
www.eureka.org.tr
www.eurekanetwork.org

Programda uluslararası işbirlikleri oluşturulurken, projeler ulusal kaynaklarla desteklenmektedir.

 

Era-Net

ERA.NET Nedir?
• ERA-NET projelerinde konsorsiyum oluşturan diğer fon ajansları ile uzun süreli işbirliklerinin oluşturulması ve projelerin fonlanması hedeflenir.
• ERA-NET projeleri genellikle belirli bir/birkaç alan odaklıdır.
• ERA-NET projelerinde proje süresince ortalama yılda bir kez ortak proje çağrısı açılmaktadır.
• ERA.NETlere proje başvurusu çağrı takviminde belirtilen açılış ve kapanış tarihleri arasında yapılabilmektedir.
• TEYDEB tarafından yürütülen ERA.NETlere ait Çağrı tarihleri ve konuları TEYDEB web adresinde duyurmaktadır.

ERA.NET Değerlendirme ve Destek Süreçleri
ERA-NET projelerinde çağrılarda katılımcı ülkelerden firmaların/araştırmacıların projeleri ERA-NET projesi ortağı ülkeler tarafından fonlanmaktadır.

ERA-NET kapsamında oluşturulan uluslararası ortaklı projelerde her bir ortağın Ar-Ge faaliyetleri kendi ülkesindeki destek sağlayan kuruluşun iç işleyişine göre desteklenir ve izlenir.

ERA-NET’ler

Bölgesel ERA-NET’ler (UİDB)
Sektörel ERA-NET’ler –Akademik (UİDB) –Özel Sektöre Yönelik (TEYDEB) TEYDEB’in yer aldığı ERA-NET projelerinde açılan ortak proje çağrılarına Türkiye’de yerleşik firmaların sunduğu projeler, TEYDEB tarafından 1509- TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmektedir.

Ayrıntılı bilgi için:
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/uluslararasi-destek-programlari/icerik-era-net

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/uluslararasi-ortakli-destek-programlari/1509/icerik-era-net-hakkinda

http://cordis.europa.eu/coordination/era-net.htm

 

EUROSTARS

EUROSTARS Nedir?
Avrupa Komisyonu ve EUROSTARS üye ülkelerin Avrupa’daki KOBİ’lerin rekabetçiliğinin arttırılması için başlattıkları KOBİ’lere özel, hızlı ve etkin bir destek programıdır.
EUROSTARS herhangi bir teknoloji alanı ve sektör ayrımı yapmaksızın Ar-Ge odaklı faaliyetler yürüten KOBİ’lerin projelerinin desteklenmesini amaçlamaktadır.

Kimler Başvurabilir?
Avrupa Birliği KOBİ tanımına uygun işletmeler ana ortak (proje koordinatörü) olarak EUROSTARS projesi başlatabilirler. Fakat bu tanıma uygun olmayan işletmeler ve büyük firmalar, gerekirse üniversite veya araştırma kuruluşlarını da yanlarına alarak EUROSTARS projelerinde ortak olarak yer alabilmektedir. Diğer bir deyişle, üniversite ve araştırma kuruluşları, ancak Türk firmalarının hizmet sağlayıcısı olarak EUROSTARS projelerinde yer alabilirler.

EUROSTARS projesinde ana ortak (proje koordinatörü) olacak KOBİ’lerin personelinin en az %10’unun Ar-Ge faaliyetlerinde çalışıyor olması veya cirosunun en az %10’unu Ar-Ge faaliyetlerine ayırması gerekmektedir. Bu tip KOBİ’lere Ar-Ge Yoğun KOBİ denilmektedir. Proje koordinatörü olmayan KOBİ’ler ve büyük firmalar için bu koşul geçerli değildir.

EUROSTARS Projelerinde Olması Gereken Özellikler Nelerdir?
• Proje ana ortağı, EUROSTARS üyesi ülkeden bir KOBİ olmalıdır.
• Proje ana ortağı Avrupa Birliği KOBİ tanımına ve Ar-Ge Yoğun KOBİ tanımına uymalıdır.
• Proje faaliyetlerinin ve bütçesinin en az %50’si projede yer alan Ar-Ge Yoğun KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilmelidir.
• Proje en fazla 3 yıl içinde tamamlanmalıdır.
• Hedeflenen ürün veya süreç proje tamamlandıktan sonra en geç 2 yıl içerisinde pazara sunulmalıdır.

EUROSTARS’ın EUREKA Programından Farkı Nedir?
• EUROSTARS Programı proje başvurularına sürekli açık değildir. Genellikle yılda 2 kere çağrı açılmakta ve son başvuru tarihinden önce projelerin EUROSTARS ofisine internet üzerinden sunulması gerekmektedir.
• EUROSTARS Programının başvuruları doğrudan Brüksel’deki EUREKA ofisine yapılmaktadır. Proje başvurusu yapmak ve başvuru formuna ulaşmak için www.eurostars-eureka.eu adresindeki web sitesine kayıt olunmalıdır.
• EUROSTARS başvuruları uluslararası panel değerlendirmesinden geçecektir. EUROSTARS programına başvuran firmalar ayrıca TÜBİTAK teknik değerlendirmesi sürecinden geçmeyecektir.

EUROSTARS Projeleri Nasıl Desteklenir?
EUROSTARS projeleri “1509 – Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” kapsamında desteklenmektedir. EUROSTARS projelerine katılan büyük ölçekli firmaların projelerine %60 oranında, KOBİ’lere ise %75 oranında hibe destek sağlanmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için
https://www.eurostars-eureka.eu

X